Regulament | Precizari


Download PDF: regulament1.pdf
Cuprins
1.Cadrul General6.Metodologia desfasurarii fazei nationale
2.Etapele Concursurilor7.Definitivarea Rezultatelor
3.Responsabilitati si atributii8.Premierea
4.Atributiile membrilor si comisiilor9.Dispozitii finale si tranzitorii
5.Probe de concurs


REGULAMENTUL de organizare si desfasurare a concursurilor scolare

I. Cadrul general
Art.1. Concursurile scolare au ca obiectiv general promovarea ideilor de competitie si performanta a studiului la disciplinele prevazute în curriculumul scolar si se adreseaza elevilor cu aptitudini, înclinatii si interese deosebite pentru domeniile stiintelor, tehnicii, meseriilor, artelor, civic, sportiv, interdisciplinar etc.
Art. 2. Concursurile scolare promoveaza valori culturale si etice fundamentale, precum si fair-playul competitional. În vederea aprofundarii si extinderii curriculare pot fi elaborate programe de studiu complementare, teme de concurs, de cercetare si bibliografii specifice.

II. Etapele concursurilor
Art. 3. Concursurile scolare se desfasoara la nivelul urmatoarelor etape: pe scoala, locala (comuna, oras, sector), judet/municipiul Bucuresti, nationala.
Art. 4. Selectia participantilor la concursuri scolare se face pe baza rezultatelor obtinute la fazele anterioare, cu exceptia fazei pe scoala, la care participarea se realizeaza pe baza optiunii elevului sau/si la recomandarea profesorului.
Art. 5. Graficul de desfasurare a fazelor concursurilor scolare se stabileste de catre DGIP din MEC, în functie de specificul fiecarei discipline de studiu.

III.Responsabilitati si atributii
Art. 6. De organizarea si desfasurarea concursurilor scolare raspund unitatile de învatamânt, inspectoratele scolare si directorii DGIP din MEC, initiatorul acestei competitii. În organizarea si desfasurarea concursurilor, acestea pot colabora cu societati si institutii stiintifice, culturale, cu organizatii nonguvernamentale, autoritati locale, cu persoane juridice sau fizice care sunt interesate în a sponsoriza aceste activitati, în conditiile prezentului regulament.
Art. 7 Pentru coordonarea concursurilor scolare se constituie, la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii, Comisia Nationala de Coordonare, având urmatoarea componenta: - presedinte: directorul general al D.G.I.P din M.E.C; - vicepresedinti: directorii generali adjuncti ai Directiei Generale pentru Învatamânt Preuniversitar, directorul SNEE - secretar: un inspector de specialitate din D.G.I.P.; - membri: inspectori de specialitate ai D.G.I.P., din Ministerul Educatiei si Cercetarii. Comisia Nationala de Coordonare se aproba de secretarul de stat.
Art. 8.Comisia Nationala de Coordonare stabileste numarul participantilor pentru fiecare disciplina si judet, pentru toate tipurile de concurs.
Art. 9. Pentru fiecare disciplina din concurs sunt stabilite Comisii centrale de organizare si evaluare care au urmatoarea structura: - presedinte: un cadru didactic universitar de prestigiu; - vicepresedinte: inspectorul de specialitate din M.E.C. sau un cadru didactic de prestigiu, cu specialitatea respectiva; - vicepresedinti pentru subcomisii: cadre didactice universitare, inspectori de specialitate sau cadre didactice din învatamântul preuniversitar; - secretar: un inspector scolar de specialitate sau un profesor din învatamântul preuniversitar; - membri: cadre didactice cu rezultate deosebite obtinute în pregatirea elevilor performanti, inspectori ai SNEE, precum si profesori a caror competenta profesionala si tinuta morala sunt recunoscute. Comisiile centrale pe specialitati sunt aprobate de secretarul de stat. În cazuri speciale se pot numi si presedinti de onoare ai concursurilor scolare.
Art. 10. La nivelul inspectoratelor scolare sunt numite, de asemenea, comisii de organizare si evaluare pentru celelalte etape de concurs. Membrii comisiilor de organizare si evaluare raspund
de corectitudinea desfasurarii concursului si a evaluarii probelor. Comisiile au obligatia de a înainta comisiei de la etapa imediat superioara, în termen de cel mult 10 zile de la data concursului, situatiile statistice si tabelele cu elevii calificati pentru urmatoarea etapa a concursului.
Art.11. Comisia de organizare si evaluare pentru etapa pe scoala, numita prin decizia conducatorului unitatii, cuprinde 2-4 profesori pentru fiecare disciplina de învatamânt si un secretar. Calitatea de presedinte revine directorului unitatii de învatamânt.
Art. 12. Comisia pentru etapa locala este avizata de catre inspectorul scolar de specialitate si are aceeasi structura ca si comisia pentru etapa pe scoala. In comisie sunt cooptati profesori cu rezultate deosebite în activitatea profesionala, numarul acestora fiind proportional cu numarul elevilor participanti. Calitatea de presedinte revine inspectorului scolar de specialitate judetean/municipiul Bucuresti, iar cea de vicepresedinte profesorilor metodisti numiti de inspectoratul scolar.
Art. 13. Comisia judeteana (a municipiului Bucuresti) are structura asemanatoare cu cea a comisiilor pentru etapa locala si este propusa de inspectorul de specialitate si aprobata de catre inspectorul scolar general. În comisii pot fi cooptate, acolo unde este posibil, cadre didactice universitare. Inspectorul scolar general adjunct este presedintele comisiei judetene/municipale Bucuresti, iar inspectorul de specialitate este vicepresedinte la comisia disciplinei de care raspunde.
Art. 14. Comisiilor centrale le revine responsabilitatea elaborarii subiectelor de concurs la etapele judeteana si nationala.
Art. 15. Comisiile centrale de specialitate vor analiza si vor hotarî, în fiecare an scolar, continutul bibliografiei minimale pentru concurs. Aceasta va fi publicata cu minimum trei luni înaintea desfasurarii concursurilor.
Art. 16. Rezultatele concursurilor si concluziile comisiilor, la fazele judeteana/municipala Bucuresti si nationala, vor fi date publicitatii.
Art.17. Elevii participanti care sustin concursul în alta localitate decât cea în care domiciliaza vor fi însotiti de un cadru didactic de specialitate. Cadrul didactic însotitor asigura supravegherea si îndrumarea corespunzatoare a elevilor.

IV.Atributiile membrilor comisiilor centrale de organizare si evaluare
Art. 18. Presedintele Comisiei centrale are urmatoarele atributii: - raspunde de corectitudinea desfasurarii concursului si a evaluarii probelor de concurs; - numeste vicepresedintii pe subcomisii, în urma consultarii cu vicepresedintele Comisiei centrale de organizare si evaluare; - stabileste, împreuna cu vicepresedintele comisiei, în urma analizei declaratiilor scrise, mentionate la art.40, componenta subcomisiilor; - coordoneaza activitatea de evaluare a lucrarilor din subcomisii; din aceste subcomisii fac parte si inspectori ai SNEE. - stabileste, împreuna cu vicepresedintele si secretarul comisiei, salile destinate activitatii de evaluare; - decide, dupa consultarea cu vicepresedintele Comisiei centrale de organizare si evaluare si cu vicepresedintii de subcomisii, cu privire la tehnicile de evaluare, menite sa asigure calitatea si corectitudinea aprecierii si notarii lucrarilor; - numeste, în subcomisii, dupa caz, 1 – 2 profesori pentru evaluarea lucrarilor elaborate în alta limba decât limba româna; - numeste, dupa consultarea cu vicepresedintele Comisiei centrale si vicepresedintii de subcomisii, membrii subcomisiilor pentru reevaluarea lucrarilor contestate; - distribuie lucrarile contestate subcomisiilor de reevaluare si avizeaza, pentru afisare, rezultatele finale; - avizeaza listele cu premii si mentiuni; - semneaza diplomele de premiere precum si documentele de analiza si datele statistice;
Art. 19. Vicepresedintele Comisiei centrale de organizare si evaluare are urmatoarele atributii: -stabileste calendarul concursurilor; -propune Comisiei Nationale de coordonare spre avizare, membrii
Comisiei centrale de organizare si evaluare; -propune numarul participantilor, pe judete, la faza nationala, pe ani de studiu si discipline de învatamânt; -verifica situatiile statistice si evidenta participantilor calificati pentru etapa nationala, primite de la comisiile judetene de organizare si evaluare a concursurilor scolare pe discipline; -centralizeaza datele statistice si le expediaza la inspectoratul scolar organizator pentru asigurarea conditiilor de cazare si masa; - monitorizeaza organizarea si desfasurarea concursului scolar pe toata durata sa; -asigura cadrul organizatoric al desfasurarii fazei nationale a concursului; -colaboreaza cu organizatorii etapelor anterioare etapei nationale (inspectorii de specialitate din ISJ/ISMB) si cu inspectoratul scolar care realizeaza etapa nationala; -solicita, DGBF din MEC, asigurarea si virarea fondurilor necesare organizarii concursului; - preia documentele de evidenta si statistice destinate M.E.C ; - stabileste graficul depunerii contestatiilor.
Art. 20. Vicepresedintii subcomisiilor au urmatoarele atributii: - monitorizeaza activitatea de evaluare prestata de profesorii din subcomisii; -verifica si avizeaza calitatea evaluarii lucrarilor ce impun departajare sau sunt propuse pentru acordarea premiilor speciale; -verifica si avizeaza corectitudinea calculului mediilor pe lucrarile scrise, pe bareme, a completarii acestora, ierarhia participantilor si convertirea punctajului final în note finale;
Art. 21. Secretarul Comisiei centrale de organizare si evaluare are urmatoarele atributii: - stabileste lista necesarului de materiale consumabile pentru probele scrise, evaluare si evidenta si le gestioneaza pe toata durata concursului; - instruieste profesorii asistenti pe sali privitor la atributiile ce le revin în timpul desfasurarii probelor de concurs; -distribuie colile speciale, pe sali, pentru desfasurarea concursului; -participa la distribuirea subiectelor, alaturi de presedintele comisiei; -realizeaza listele cu participantii pe sali, pentru sustinerea probelor scrise; -elaboreaza si multiplica imprimatele – borderouri; - participa la deschiderea lucrarilor si la ierarhizarea participantilor; - participa la realizarea clasamentului final; - raspunde de completarea diplomelor pentru premii/mentiuni; - preda lucrarile si documentele aferente, spre pastrare, în arhiva scolii, prin proces-verbal, unui reprezentant din conducerea scolii în care se desfasoara concursul; -asigura introducerea în calculator a rezultatelor concursului scolar; -asigura afisarea rezultatelor concursului scolar înainte si dupa contestatii; -înregistreaza, pe suport magnetic, pentru inspectoratele scolare si MEC, subiectele si rezultatele concursului; -însoteste presedintele comisiei în timpul verificarii identitatii elevilor participanti si al semnarii lucrarilor; -multiplica baremele aprobate de presedintele comisiei si le afiseaza înainte de epuizarea timpului destinat probei scrise; - primeste si înregistreaza contestatiile depuse de elevi în termenul stabilit de comisie.
Art. 22. Membrii Comisiei centrale de organizare si evaluare au urmatoarele atributii: -evalueaza lucrarile repartizate de presedintele Comisiei centrale de evaluare si organizare în conformitate cu baremul si normele deontologiei profesionale; -completeaza corect borderourile de evaluare; -reevalueaza lucrarile contestate (daca sunt desemnati de presedintele Comisiei centrale de organizare si evaluare).
Atributiile mentionate pentru membrii Comisiei centrale de organizare si evaluare sunt valabile si pentru membrii comisiilor etapelor anterioare acesteia.

V. Probele de concurs
Art. 23. Probele de concurs pot fi: scrise, orale si practice. Structura probelor de concurs se stabileste de catre membrii Comisiei centrale.
Art. 24. Lucrarile la probele scrise si practice si documentele de evidenta specifice concursului scolar se predau, cu proces-verbal, de secretarul comisiei unui reprezentant din conducerea scolii unde se desfasoara concursul si se pastreaza cel putin un an în arhiva unitatii scolare în care s-a desfasurat etapa respectiva.
Art. 25. Pentru toate tipurile de concurs, subiectele pentru fazele pe scoala si locala sunt stabilite de catre comisie, dintr-o lista de variante, cu minimum 45 de minute înainte de sustinerea probelor.
Art. 26. Timpul de lucru pentru probele de concurs se stabileste de catre comisiile de organizare si evaluare ale concursurilor, în raport cu specificul subiectului , cu particularitatile de vârsta ale participantilor si cu forma de concurs, fara a depasi 3 ore.
Art. 27. Proba teoretica scrisa la concursurile pe meserii este alcatuita din 5 cerinte cu grad progresiv de dificultate.
Art. 28. În alcatuirea tuturor probelor se vor avea în vedere cerinte care sa sa permita valorificarea creatoare cunostintelor dobândite de elevi, precum si a capacitatilor de analiza, de sinteza, de evaluare de solutionare si de utilizare a cunostiintelor dobândite. De asemenea, se va pune în valoare spiritul de inovatie si de creatie al participantilor.
Art. 29. Concursul de selectie a referatelor alcatuite pe baza temelor de cercetare propuse, se desfasoara sub forma unei sesiuni de comunicari si referate sustinute public.
Art. 30. Sesiunea de comunicari se desfasoara în aceleasi perioade cu celelalte concursuri. Selectia comunicarilor si referatelor se realizeaza la etapa judeteana, care se desfasoara cu una-doua luni înainte de sesiunea nationala.

VI.Metodologia desfasurarii fazei nationale a concursurilor scolare
Art. 31. În dimineata zilei în care se desfasoara proba teoretica scrisa sau proba practica scrisa, Comisia centrala de organizare si evaluare asigura multiplicarea subiectelor si pastrarea secretului acestora.
Art. 32. Totodata, vor fi desemnati si instruiti profesorii asistenti pe sali. Specialitatea profesorilor asistenti trebuie sa fie alta decât cea care priveste continutul probelor. Profesorii asistenti vor da o declaratie scrisa din care sa rezulte ca nu au rude sau elevi în salile la care supravegheaza.
Art. 33. Profesorii asistenti instruiesc elevii participanti privitor la atributiile si comportarea lor în timpul probelor.
Art. 34. Elevilor li se înmâneaza foile de concurs speciale care asigura caracterul secret al identitatii participantului. Profesorii asistenti verifica identitatea participantului pe baza actului de identitate si a listei de participare la concurs. Presedintele verifica numele si prenumele de pe fiecare lucrare, precum si identitatea candidatului. Dupa verificare, presedintele semneaza si aplica, pe coltul îndoit al lucrarii, stampila scolii unde se desfasoara concursul.
Art. 35. Dupa terminarea timpului afectat concursului, care se marcheaza pe tabla, profesorii asistenti primesc lucrarile si verifica numarul de pagini, care se trec în borderou.
Art. 36. Presedintele sau vicepresedintii subcomisiilor si secretarul comisiei primesc seturile de lucrari pe sali, le numeroteaza si le repartizeaza spre evaluare echipelor formate din doi profesori. La evaluare, greselile sunt subliniate de catre evaluatori folosind culori diferite, fara a se interveni în textul lucrarii. Profesorii evaluatori completeaza borderourile de notare, alcatuite pe baza baremurilor. Punctajul final al subiectului sau al lucrarii se obtine prin medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjiri, constituita din punctajul acordat de cei doi profesori.
Art. 37. În situatia în care punctajele acordate unuia dintre subiecte sau lucrarii în ansamblu, de catre cei doi profesori, difera cu mai mult de 10 puncte, în cazul notarii cu maximum 100 de puncte, se procedeaza la reevaluarea subiectului de catre un al treilea corector. Punctajul acordat de al treilea corector intra în calculul aritmetic al notei finale.
Art. 38. Punctajul final al lucrarii este media aritmetica, fara rotunjiri, a punctajelor acordate pentru fiecare subiect în parte.
Art. 39. Elevii apartinând minoritatilor nationale, care au studiat disciplina din concurs în alta limba decât limba româna pot sa redacteze, la cerere, lucrarea în limba lor materna.
Art. 40. Nu pot fi propunatori de subiecte presedintii, vicepresedintii si secretarii comisiilor daca au rude sau elevi în concurs. De asemenea, nu pot fi propunatori de subiecte sau evaluatori, cadrele didactice care, la clasa/clasele sau disciplina/disciplinele respective au rude sau elevi în concurs. Membrii comisiei vor da o declaratie scrisa în acest sens.
Art. 41. Pentru concursurile scolare, la care exista etapa internationala, se organizeaza o proba de baraj, în conformitate cu cerintele concursurilor internationale la care vor participa.

VII.Definitivarea rezultatelor
Art. 42. Rezultatele probelor sunt apreciate, de regula, prin puncte de la 100 la 0, dupa baremele alcatuite de comisie.
Art. 43. Ierarhia, înainte de contestatie, se stabileste în ordinea descrescatoare a punctelor obtinute.
Art. 44. Elevii participanti pot contesta numai punctajul initial al propriei lucrari scrise. Contestatiile sunt depuse în termen de cel mult 6 ore de la afisare, la secretariatul comisiilor, termenul de analiza si raspuns fiind de cel mult 24 ore de la depunerea contestatiilor.
Art. 45. Pentru rezolvarea contestatiilor, la toate fazele de concurs, presedintele numeste o subcomisie pentru fiecare disciplina/an de studiu alcatuita din 2-4 cadre didactice, altele decât cele care au evaluat initial. Hotarârile subcomisiilor de contestatii, certificate de presedintele comisiei, sunt definitive. Dupa rezolvarea contestatiilor se stabileste clasamentul final pentru premiere, care se afiseaza.
Art. 46. La probele orale, precum si la probele practice, nu se aproba contestatii.

VIII.Premierea
Art. 47. La etapa nationala ierarhia premiatilor se stabileste în ordinea descrescatoare a punctelor obtinute. Pentru premiile I, II si III se acorda cinci locuri pentru fiecare disciplina, pe an de studiu în concurs, la care participa cel putin 75 de elevi. În cazul în care sunt sub 75 de participanti se acorda trei locuri pentru premiile I, II si III. De asemenea, numarul mentiunilor poate fi de pâna la 25% din totalul participantilor la concursul pe disciplina/domeniul de învatamânt. Se pot acorda si premii speciale.
Art. 48. Premiile speciale se acorda pe baza unor criterii ce vor fi comunicate înainte de concurs. Câstigatorii acestor premii speciale se stabilesc de comisiile de organizare si evaluare a concursurilor scolare.
Art. 49. Drepturile elevilor si ale personalului didactic participant la concursurile scolare, celelalte cheltuieli privind organizarea si desfasurarea concursurilor scolare se acorda în conformitate cu normele legale în vigoare. Art. 50. În afara premiilor acordate în concurs, elevii premiati pot beneficia de excursii si tabere scolare gratuite.

IX.Dispozitii finale si tranzitorii
Art. 51. Materialele consumabile, incluse în logistica concursului scolar si necesare pentru probele scrise, evaluare si evidente se asigura de catre inspectoratul scolar al judetului organizator.
Art. 52. Inspectorii de specialitate din M.E.C., vicepresedinti ai Comisiilor centrale , vor elabora, în scris, precizari privind organizarea si desfasurarea concursurilor nationale pe discipline, în spiritul si limitele prezentului regulament.
Art. 53. Prezentul regulament intra în vigoare de la data aprobarii lui prin ordin al ministrului

Scriitori Ruși


Aleksandr Sergheievici Pușkin

Mihail Iurievici Lermontov

Nicolai Vasilievici Gogol

Ivan Sergheievici Turgheniev

Lev Nicolaievici Tolstoi

Fiodor Mihailovici Dostoevski

Anton Pavlovici Cehov